Labour license No.: 69540
POEA Accreditation No.: 10352461
印尼領事館經營牌照: 14544.225.VII.2022
孟加拉領事館經營牌照: 0978
本公司持有菲律賓、印尼、柬埔寨及孟加拉領事館簽發的特許經營牌照